Regulamin wolontariatu oraz inne dokumenty do pobrania- poniżej:

REGULAMIN PRACY WOLONTARIUSZA

STOWARZYSZENIA HOSPICJUM OPOLSKIE

I CENTRUM OPIEKI PALIATYWNEJ “BETANIA”

Obowiązki wolontariusza

 1. Kandydat na wolontariusza ma obowiązek wypełnić kartę zgłoszenia oraz w ciągu dwóch tygodni od daty pierwszej wizyty u koordynatora wolontariatu dostarczyć zaświadczenie od lekarza POZ o braku przeciwskazań do pracy jako wolontariusz w hospicjum.
 2. Kandydat odbywa trzymiesięczny okres próbny. Podczas pierwszej wizyty na oddziale pod opieką koordynatora poznaje specyfikę pracy wolontariusza. Po uzyskaniu pozytywnej opinii i podtrzymaniu swojej decyzji o pracy w hospicjum wolontariusz odbywa miesięczny staż próbny po okiem innego wolontariusza ze stażem co najmniej dwumiesięcznym. Po tym czasie podpisuje umowę współpracy.
 3. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek problemów lub trudności w pracy wolontariusza, wolontariusz ma obowiązek skontaktować się z koordynatorem. Na spotkanie umawia się telefonicznie lub mailowo. Po spotkaniu sporządzana jest notatka dla każdej ze stron. 
 4. Wolontariusz ma obowiązek poinformować koordynatora o swojej nieobecności na oddziale lub szkoleniu.
 5. Wolontariusz ma obowiązek informowania koordynatora, psychologa, Ordynatora Oddziału lub Pielęgniarki Oddziałowej o niepokojących zachowaniach i prośbach pacjentów czy personelu.
 6. Wolontariusz powinnien z dbałością wykonywać swoją pracę. Otrzymanie trzech negatywnych opinii od personelu “Betanii” może być podstawą rozwiązania umowy współpracy.  Od takiej decyzji wolontariusz może się odwołać podczas spotkania z koordynatorem.
 7. Kandydaci na wolontariusza oraz wolontariusze mają obowiązek uczestniczenia w comiesięcznych  spotkaniach i szkoleniach dla nich organizowanych. Nieobecność na trzech kolejnych spotkaniach jest podstawą do skreślenia wolontariusza z listy.
 8. Wolontariusz ma obowiązek notowania swojej obecności w hospicjum na listach obecności zawieszonych w pokoju wolontariusza.
 9. Wolontariusz powinnien przestrzegać deklarowanych w grafiku dni i godzin swojej obecności w hospicjum. O każdej zmianie ma obowiązek poinformować koordynatora.
 10. Wolontariusz powinien dbać o porządek w pokoju wolontariusza.
 11. Wolontariusz jest zobowiązany do posiadania obuwia zamiennego i koszulki hospicyjnej.
 12. Wolontariusz może przebywać na oddziale w godzinach 8:00-20:00, jednorazowo jednak nie więcej niż pięć godzin.
 13. Do obowiązków wolontariusza należy: towarzyszenie chorym i rozmowa z nimi, czytanie pacjentom, wyjścia na spacer czy zakupy, pomoc w roznoszeniu posiłków i dopajanie (po przyuczeniu przez personel), a w razie potrzeb także: pomoc w sprzątaniu na oddziale czy w magazynie, zmiana pościeli. Wolontariusz powinien wspierać i aktywnie uczestniczyć w organizowanych akcjach charytatywnych i zbiórkach publicznych.
 14. Wolontariuszem medycznym może być tylko osoba z wykształceniem medycznym – opiekun medyczny lub pielęgniarka.
 15. Wolontariusz nie może wykonywać samodzielnie zabiegów pielęgnacyjnych, rehabilitacyjnych i medycznych.
 16. Wolontariusz ma obowiązek zachować w tajemnicy dane osobowe i informacje prywatne, do których dostęp uzyska w związku z pracą w “Betanii” (dane te zachowuje w tajemnicy także po rozwiązaniu umowy).

Prawa Wolontariusza

 1. Wolontariusz jest ważną częścią personelu “Betanii” i jako taki ma prawo do szacunku, życzliwości, otwartości i wsparcia ze strony pracowników hospicjum.
 2. Wolontariusz ma prawo do komfortu pracy i łatwego dostępu do szkoleń czy spotkań wolontariuszy.
 3. Wolontariusz po podpisaniu umowy zostaje objęty ubezpieczeniem NNW.
 4. Wolontariusz aktywnie uczestniczący w spotkaniach i szkoleniach (obecność na co najmniej 70% spotkań i szkoleń) po wypracowaniu 100 godzin pracy wolontariackiej ma prawo do uzyskania certyfikatu wolontariusza.
 5. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonywaniu świadczeń wolontariackich z określeniem ich zakresu.
 6. Wolontariusz ma prawo do uzyskania informacji o przysługujących mu prawach i ciążących na nim obowiązkach.
 7. Wolontariusz ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
 8. Wolontariusz ma prawo do uzyskania informacji o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanych z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.
 9. Wolontariuszowi przysługuje prawo do odstąpienia od realizowanej umowy wolontarystyczej i otrzymania referencji, zarówno w czasie trwania pracy, jak i po jej zakończeniu.

Inne dokumenty do pobrania, które należy podpisać:

Skip to content