Dokumentacja w wolontariacie:

REGULAMIN PRACY WOLONTARIUSZA STOWARZYSZENIA HOSPICJUM OPOLSKIE

I CENTRUM OPIEKI PALIATYWNEJ „BETANIA”

Obowiązki wolontariusza

 1. Kandydat/ kandydatka na wolontariusza ma obowiązek wypełnić kartę zgłoszenia oraz w miarę możliwości w ciągu dwóch tygodni od daty pierwszej wizyty u koordynatora wolontariatu dostarczyć zaświadczenie od lekarza POZ o braku przeciwskazań do pracy jako wolontariusz
  w hospicjum.
 2. Kandydat/ kandydatka odbywa trzymiesięczny okres próbny. Wolontariusz/wolontariuszka podpisuje pierwszą umowę wolontariacką na trzy miesiące.
 3. Podczas pierwszej wizyty na oddziale pod opieką koordynatora i/lub psychologa poznaje specyfikę pracy wolontariusza. Po uzyskaniu pozytywnej opinii i podtrzymaniu swojej decyzji o pracy w hospicjum wolontariusz odbywa miesięczny staż próbny.
 4. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek problemów lub trudności w pracy wolontariackiej, ma on/ona obowiązek skontaktować się z koordynatorem. Na spotkanie umawia się telefonicznie lub mailowo. Po spotkaniu sporządzana jest notatka dla każdej ze stron. 
 5. Wolontariusz/ wolontariuszka ma obowiązek poinformować koordynatora o swojej nieobecności na oddziale lub szkoleniu.
 6. Wolontariusz/ wolontariuszka ma obowiązek informowania koordynatora, psychologa, Ordynatora Oddziału lub Pielęgniarki Oddziałowej o niepokojących zachowaniach i prośbach pacjentów czy personelu.
 7. Wolontariusz/ wolontariuszka powinien z dbałością wykonywać swoją pracę. Otrzymanie trzech negatywnych opinii od personelu „Betanii” może być podstawą rozwiązania umowy współpracy.  Od takiej decyzji wolontariusz może się odwołać podczas spotkania z koordynatorem.
 8. Kandydaci na wolontariusza/ wolontariuszkę mają powinni uczestniczyć w spotkaniach
  i szkoleniach dla nich organizowanych. Nieobecność na trzech kolejnych spotkaniach może być podstawą do skreślenia z listy wolontariuszy.
 9. Wolontariusz/ wolontariuszka ma obowiązek notowania swojej obecności w hospicjum na listach obecności zawieszonych w pokoju wolontariusza.
 10. Wolontariusz/ wolontariuszka powinien przestrzegać deklarowanych w grafiku dni i godzin swojej obecności w hospicjum. O każdej zmianie ma obowiązek poinformować koordynatora.
 11. Wolontariusz/ wolontariuszka powinien dbać o porządek w pokoju wolontariusza.
 12. Wolontariusz/ wolontariuszka jest zobowiązany do posiadania obuwia zamiennego i koszulki hospicyjnej.
 13. Wolontariusz/ wolontariuszka może przebywać na oddziale w godzinach 8:00-20:00, jednorazowo jednak nie więcej niż pięć godzin.
 14. Do obowiązków wolontariusza/ wolontariuszki należy: towarzyszenie chorym i rozmowa z nimi, czytanie pacjentom, wyjścia na spacer czy zakupy, pomoc w roznoszeniu posiłków i dopajanie (po przyuczeniu przez personel). Wolontariusz/ wolontariuszka powinien wspierać i aktywnie uczestniczyć w organizowanych akcjach charytatywnych i zbiórkach publicznych.
 15. Wolontariuszem medycznym może być tylko osoba z wykształceniem medycznym – opiekun medyczny lub pielęgniarka.
 16. Wolontariusz/ wolontariuszka nie może wykonywać samodzielnie zabiegów pielęgnacyjnych, rehabilitacyjnych i medycznych.
 17. Wolontariusz/ wolontariuszka ma obowiązek zachować w tajemnicy dane osobowe i informacje prywatne, do których dostęp uzyska w związku z pracą w „Betanii” (dane te zachowuje w tajemnicy także po rozwiązaniu umowy).

Prawa Wolontariusza

 1. Wolontariusz/ wolontariuszka jest ważną częścią personelu „Betanii” i jako taki ma prawo do szacunku, życzliwości, otwartości i wsparcia ze strony pracowników hospicjum.
 2. Wolontariusz/ wolontariuszka ma prawo do komfortu pracy i łatwego dostępu do szkoleń czy spotkań wolontariuszy.
 3. Wolontariusz/ wolontariuszka po podpisaniu umowy zostaje objęty ubezpieczeniem NNW
  z mocy ustawy.
 4. Wolontariusz/ wolontariuszka aktywnie uczestniczący w spotkaniach i szkoleniach
  ma prawo do uzyskania certyfikatu wolontariusza­ – przepracowanych minimum 30 godzin w roku kalendarzowym.
 5. Wolontariusz/ wolontariuszka ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonywaniu świadczeń wolontariackich z określeniem ich zakresu.
 6. Wolontariusz/ wolontariuszka ma prawo do uzyskania informacji o przysługujących mu prawach i ciążących na nim obowiązkach.
 7. Wolontariusz/ wolontariuszka ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
 8. Wolontariusz/ wolontariuszka ma prawo do uzyskania informacji o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanych z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.
 9. Wolontariuszowi/ wolontariuszka przysługuje prawo do odstąpienia od realizowanej umowy wolontarystyczej i otrzymania referencji, zarówno w czasie trwania pracy, jak i po jej zakończeniu.

Podpis wolontariusza/ wolontariuszka:

…………………………………………………………….

Inne dokumenty do pobrania, które należy podpisać:

Inne dokumenty, z którymi należy się zapoznać.

Skip to content